Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs z BetterYou” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Organeo Patrycja Bujalska-Jabrzyk, Al. KEN 52/132, 02-797 Warszawa, zwany dalej "Organeo".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.organeoblog.pl oraz na profilu Facebook-owym firmy Organeo w dniach 8-22 października.

 

§  2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada status Fana na profilu Organeo na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Organeo i tym samym zyskała status Fana.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3

NAGRODY

 

1.Nagrodą w Konkursie jest:

 

2 x nagroda główna: BetterYou Olejek magnezowy Sport Spray 

 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który prześle na adres blog@organeo.pl najciekawsze zdjęcia.

 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

 

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres blog@organeo.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

 

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przesłanego przez niego zdjęcia na stronie www.organeoblog.pl.

 

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel